Persbericht

Interministeriële Conferentie Handicap Federale en regionale regeringen lanceren eenzelfde visie voor een inclusief België.

Vrouwen en kinderen met een handicap
De Ministers en Staatssecretarissen van de federale en regionale regeringen, bevoegd voor het beleid rond personen met een handicap, namen naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap akte van de interfederale strategie 2021-2030 voor personen met een handicap. Samen willen ze meer werk maken om inclusie van personen met een handicap te realiseren.

Op basis van het Verdrag van de Verenigde Naties, door ons land geratificeerd in 2009, en op basis van de recente grondwetswijziging die bepaalt dat elke persoon met een handicap recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, beslisten de bevoegde Ministers en Staatssecretarissen om een gezamenlijke visie uit te werken om die inclusie daadwerkelijk te realiseren.

De interfederale strategie 2021-2030 heeft een drieledige doelstelling:
 

·       Een beleidskader bieden voor de verdere uitvoering van het VN-Verdrag voor personen met een handicap. Dit kader moet de aanbevelingen van de internationale instellingen en de aangehaalde knelpunten van het maatschappelijk middenveld koppelen aan mogelijke initiatieven van de IMC Handicap, rekening houdend met de op elk bestuursniveau ontwikkelde wetgeving, plannen en strategieën;

·       Bijdragen aan de uitvoering van de Europese handicapstrategie 2021-2030: in maart 2021 heeft de Europese Commissie haar handicapstrategie voor de periode 2021-2030 vastgelegd. De Commissie geeft de lidstaten de opdracht om bij te dragen tot deze nieuwe strategie. Deze strategie zal dienen als actiekader van de EU en de uitvoering op Europees niveau van het VN-Verdrag inzake personen met eenhandicap, en deze tevens versterken. De ontwikkeling van een interfederale strategie biedt dan ook de gelegenheid om de Europese strategie op Belgisch niveau uit te werken en uit te voeren. Op deze manier waarborgen we ook  de samenwerking en coördinatie tussen alle overheidsniveaus;

·       Zorgen voor samenhang tussen de actieplannen en strategieën die elke entiteit ontwikkelt.

De leden van de interministeriële conferentie onderschrijven het principe “Nothing about us, without us” (“Niets over ons, zonder ons”). Daarom vragen ze  een advies  aan de verschillende gebruikersvertegenwoordigers van de sector voor personen met een handicap. Zij zullen zich nu kunnen uitspreken over de interfederale strategie. Hun advies wordt verwacht tegen de lente van 2023, waarna de definitieve strategie in werking kan treden.

Het is de eerste keer dat er in ons land een gezamenlijke strategie voor personen met een handicap wordt ontwikkeld. Hiermee overstijgen we de institutionele grenzen en zorgen we ervoor dat ons land de aanbevelingen uit het Verdrag van de Verenigde Naties volgt.

 

Leden van de IMC “Welzijn, Sport, Gezin en Handicap”:

 

 • Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris
 • Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Christie Morreale, Viceminister-president van de Waalse Regering en minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • Frédéric Daerden, Viceminister-president van de Franse Gemeenschap en minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen
 • Antonios Antoniadis, Viceminister-president van de Duitstalige Gemeenschap en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
 • Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk belang
 • Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie
 • Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen