Persbericht

Een transparantere tweede pensioenpijler voor werknemers en zelfstandigen

mensen die naar een computer kijken
Om het vertrouwen in het aanvullend pensioen te bevorderen, wordt de informatie over de tweede pensioenpijler transparanter en duidelijker gemaakt voor de huidige en toekomstige deelnemers. De minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, zijn blij dat een wetsontwerp in die zin unaniem werd goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken.

Momenteel zijn er in ons land 4,13 miljoen mensen aangesloten bij de tweede pensioenpijler. Dat is 3,1% meer dan in 2022. Hoewel veel Belgen tijdens hun loopbaan aanvullende pensioenrechten hebben opgebouwd (74%), is 1/3 van de werkende bevolking tijdens hun huidige baan niet aangesloten bij een aanvullend pensioenplan. Bovendien zijn de bijdragen aan het aanvullend pensioen in veel gevallen zeer laag. Tot slot bouwt 76% van de werknemers een aanvullend pensioen op, tegenover 57% van de zelfstandigen.

 

Uit deze cijfers van pensionstat.be blijkt dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om het aanvullend pensioen te veralgemenen.

 

"De federale regering besliste daarom om het systeem toegankelijker te maken. Dit zal bijdragen tot het vertrouwen in het pensioenstelsel. Want helaas hebben de burgers door de complexiteit van het systeem, maar ook door de onzekerheid en angst over de toekomst van hun pensioen hierin nog te weinig vertrouwen. Met dit nieuwe initiatief willen wij hen beter informeren om hen gerust te stellen over hun aanvullend pensioen”, benadrukken minister Lalieux en minister Clarinval.

 

4 actiepijlers

 

Het wetsontwerp bevat vier actiepijlers om de tweede pensioenpijler transparanter te maken:

 

·       Harmonisatie van de regels voor alle pensioeninstellingen zodat alle deelnemers over dezelfde informatie beschikken, ongeacht het type pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) waarbij zij aangesloten zijn.

 

·       Begrijpelijke, duidelijke en correcte informatie voor iedereen. Dit zal onder meer worden bereikt door een uniforme informatieverstrekking over de aanvullende pensioenen, die vanaf 1 januari 2024 zal worden ingevoerd voor de jaarlijkse pensioenfiche en in de daaropvolgende jaren voor de andere documenten. 

·       Administratieve vereenvoudiging door versterking van de rol van Sigedis en mypension.be bij het beheer en de uitwisseling van gegevens. Met name de procedure voor de betaling van zeer kleine aanvullende pensioenrechten, waarbij het kapitaal niet meer dan 150 euro bedraagt, zal worden vereenvoudigd.

 

·       Een actualisering van de regels van mypension.be voor de tweede pijler, die zal zorgen voor meer samenhang tussen de informatie die door hun pensioeninstelling en door mypension.be aan de deelnemers wordt verstrekt.

 

Het voorontwerp van wet werd in de commissie in twee fasen goedgekeurd, op 29 november en 7 december.

 

Karine Lalieux, minister van Pensioenen: "Het wetsontwerp werd opgesteld in nauw overleg met de sociale partners, de beroepsverenigingen van de pensioeninstellingen Assuralia en PensioPlus, de FSMA en Sigedis. Dit overleg was essentieel om alle problemen aan te pakken en onze doelstellingen te bereiken. Werknemers moeten weten dat wat zij tijdens hun loopbaan bijdragen niet verloren gaat, maar dat het een zeer nuttige aanvulling zal zijn wanneer zij met pensioen gaan. Met deze hervorming beschikken zij over alle informatie om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.”

 

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: "De tweede pensioenpijler is een belangrijk onderdeel van het pensioen van zelfstandigen. Een grotere transparantie van deze pijler draagt dan ook bij tot een groter vertrouwen van de burger.”