Nieuws

Minimumpensioen stijgt naar meer dan 1.500 euro netto vanaf 1 januari 2023

Persbericht
Minimumpensioen stijgt naar meer dan 1.500 euro netto vanaf 1 januari 2023
Op 1 januari 2023 worden het minimumpensioen, de inkomensgarantie voor ouderen, het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap opgetrokken.

De REMI-tool is binnenkort beschikbaar voor alle OCMW’s.

Ministerraad
De REMI-tool is binnenkort beschikbaar voor alle OCMW’s.
Op voorstel van Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, kende de ministerraad aan CEBUD een overheidsopdracht toe zodat ze het REMI-systeem aan alle OCMW’s kunnen aanbieden.

Een nieuwe gebruiksvriendelijke website promoot de European Disability Card voor personen met een handicap.

Persbericht
Een nieuwe gebruiksvriendelijke website promoot de European Disability Card voor personen met een handicap.
Karine Lalieux, Minister bevoegd voor personen met een handicap stelde in Mini-Europa, samen met de FOD Sociale Zekerheid, een nieuwe website voor die de European Disabilty Card meer bekendheid moet geven. De website werd volledig aangepast en is beter leesbaar, toegankelijker en inclusiever voor mensen met een handicap. Het is dan ook de bedoeling dat het aantal gebruikers van de EDC-kaart toeneemt.

Minister Lalieux verwelkomt het Europees initiatief inzake het minimuminkomen, maar betreurt het gebrek aan ambitie

Persbericht
Minister Lalieux verwelkomt het Europees initiatief inzake het minimuminkomen, maar betreurt het gebrek aan ambitie
Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux juicht toe dat de Europese Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) de aanbeveling van de Europese Commissie voor een toereikend minimuminkomen donderdag heeft goedgekeurd. Ze betreurt echter dat dit initiatief niet heeft geleid tot een bindende richtlijn.

Een transparantere tweede pensioenpijler voor werknemers en zelfstandigen

Persbericht
Een transparantere tweede pensioenpijler voor werknemers en zelfstandigen
Om het vertrouwen in het aanvullend pensioen te bevorderen, wordt de informatie over de tweede pensioenpijler transparanter en duidelijker gemaakt voor de huidige en toekomstige deelnemers. De minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, zijn blij dat een wetsontwerp in die zin unaniem werd goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken..

Interministeriële Conferentie Handicap Federale en regionale regeringen lanceren eenzelfde visie voor een inclusief België.

Persbericht
Interministeriële Conferentie Handicap Federale en regionale regeringen lanceren eenzelfde visie voor een inclusief België.
De Ministers en Staatssecretarissen van de federale en regionale regeringen, bevoegd voor het beleid rond personen met een handicap, namen naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap akte van de interfederale strategie 2021-2030 voor personen met een handicap. Samen willen ze meer werk maken om inclusie van personen met een handicap te realiseren.

Het akkoord over de welvaartsenveloppe garandeert een stijging van de minimumuitkeringen en de pensioenen

Persbericht
Het akkoord over de welvaartsenveloppe garandeert een stijging van de minimumuitkeringen en de pensioenen
De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap en de Strijd tegen Armoede, Karine Lalieux, is tevreden met het afgesloten akkoord binnen de kern van de regering over de verdeling van de welvaartsenveloppe. “Het akkoord zet een punt achter de onzekerheid en de bezorgdheden van de mensen. We verhogen, zoals steeds beloofd, alle pensioenen en de minimale uitkeringen”.

Federaal actieplan handicap – Tussentijdse resultaten zijn zeer positief.

Persbericht
Federaal actieplan handicap – Tussentijdse resultaten zijn zeer positief.
Tijdens een conferentie, georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid en in aanwezigheid van het middenveld, lanceerde Karine Lalieux, Minister bevoegd voor personen met een handicap, de eerste resultaten van de tussentijdse evaluatie van het federaal actieplan handicap 2021-2024. 

Strijd tegen de digitale kloof- 40 OCMW projecten weerhouden na eerste projectoproep « e-inclusion for Belgium »

Persbericht
Strijd tegen de digitale kloof-  40 OCMW projecten weerhouden na eerste projectoproep  « e-inclusion for Belgium »
De Minister van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Karine Lalieux, kondigde donderdag de 40 weerhouden laureaten aan die ingingen op de projectoproep “e-inclusion for Belgium” van de POD maatschappelijke integratie. Er is in totaal 6 miljoen euro voorzien om de OCMW projecten van start te laten gaan.

Samenvoeging databanken aanvullende pensioenen

Persbericht
Samenvoeging databanken aanvullende pensioenen
De Ministerraad heeft vandaag een voorstel van Minister van Pensioenen Karine Lalieux en Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke goedgekeurd dat voorziet in de integratie van databanken over aanvullende pensioenen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.