Persbericht

Interministeriële conferentie 'Handicap' - Automatische afgifte EDC-kaart vanaf januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 krijgen mensen met een handicap automatisch een European Disability Card aangeboden zodra ze ondersteuning vragen bij een van de administraties bevoegd voor handicap.. Dat beslisten de ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk zijn voor het handicapbeleid op het federale niveau en in de deelstaten woensdag tijdens de 4e bijeenkomst van de IMC 'Handicap'.

België is sinds 2017 een van de 8 voortrekkers van het Europese proefproject met de EDC-kaart. Deze kaart zorgt ervoor dat je bijzondere aandacht krijgt op bepaalde gebieden zoals sport, vrije tijd en cultuur. Dat gaat dan om een speciaal onthaal of een speciale dienst die partners van de EDC-kaart aanbieden, zoals aangepaste toegankelijkheid, verlaagde tarieven, persoonlijke assistentie, enz.

Momenteel hebben slechts ongeveer 150.000 mensen de nodige stappen ondernomen om deze EDC-kaart te verkrijgen, terwijl in België bijna een miljoen mensen met een handicap erkend zijn door de verschillende administraties.

Daarom besloten de leden van de IMC 'Handicap' om de kaart automatisch te koppelen aan de erkenning van een handicap. Op die manier bouwt België verder op de ervaring van dit Europese proefproject om in de aanloop naar zijn Europees voorzitterschap in 2024 ook op gebied van handicap het voortouw te nemen.

Interfederale handicapstrategie 2021-2030

De IMC Handicap heeft ook de interfederale strategie 2021-2030 voor personen met een handicap goedgekeurd. Het doel van deze strategie is om de institutionele drempels te verlagen om de rechten van personen met een handicap te waarborgen.

België baseert zich daarbij op de vereisten en internationale verbintenissen in het kader van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

Aan de vooravond van het Europese voorzitterschap versterkt de interfederale strategie de Europese strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030, als bewijs dat ons land echt werk wil maken van 'handistreaming', een geïntegreerde aanpak omtrent handicap in alle beleidsdomeinen. Hieruit blijkt de vastberadenheid van alle ministers en staatssecretarissen om de inclusie van personen met een handicap blijvend op de politieke agenda te zetten.

Op vraag van de IMC heeft ook de sector zelf deelgenomen aan de uitwerking van deze interfederale strategie. Voor het eerst hebben alle adviesraden voor personen met een handicap op alle verschillende beleidsniveaus samengewerkt om een gezamenlijk advies op te stellen.

De sector drong al jaren aan op dit overleg met de overheidsdiensten en politieke vertegenwoordigers. Het zal bijdragen tot de versterking van een gemeenschappelijke visie op het recht op volwaardige integratie van personen met een handicap in de samenleving, en het dagelijks leven gemakkelijker maken voor mensen die soms overweldigd worden door de administratieve complexiteit van onze institutionele organisatie. 

De adviesraden kwamen op de bijeenkomst van de IMC hun advies zelf toelichten.  Voor alle ministers en staatssecretarissen is het principe "niets over ons, zonder ons”, van groot belang..

De IMC eindigde met een een demonstratie cyclodans, een sport die steeds populairder wordt onder mensen met een handicap.

 

Leden van de sub-IMC Handicap:

 • Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
 • Marie-Colline Leroy, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Christie Morreale, Viceminister-president van de Waalse regering en minister van Werk, Opleiding, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw.
 • Frédéric Daerden, Vicevoorzitter van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel en minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen
 • Antonios Antoniadis, Viceminister-president van de regering van de Duitstalige Gemeenschap en minister van Gezondheid en Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.
 • Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk belang, en minister belast met het handicapbeleid in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)
 • Alain Maron, Brussels minister van de Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie en minister belast met het handicapbeleid in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
 • Nawal Ben Hamou, Brussels staatssecretaris belast met Huisvesting en Gelijke Kansen in het Brussels Gewest.