Persbericht

“Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne

Tijdens de begrotingscontrole hebben de socialisten niet alleen de historische verhoging van de laagste pensioenen veiliggesteld, maar wordt ook de belasting op multinationals ingevoerd, die 634 miljoen euro zal opbrengen.

Historische verhoging minimumpensioen blijft gegarandeerd

 

De verhoging van het minimumpensioen is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Vivaldi.

 

“Hoewel sommigen rond de tafel de 4e verhoging van het minimumpensioen in vraag stelden, zal ze toch grotendeels worden doorgevoerd”, zegt minister van Pensioenen Karine Lalieux.

 

“Alle partijen binnen Vivaldi hebben zich geëngageerd om de opeenvolgende verhogingen van de laagste pensioenen door te voeren. Daarop terugkomen zou woordbreuk zijn ten opzichte van zij die er het meest nood aan hebben”, zegt vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

 

Bij het begin van de legislatuur heeft de regering zich ertoe verbonden het minimumpensioen te verhogen tot 1.500 euro netto.

 

Dankzij 3 opvolgende verhogingen de afgelopen 2 jaar, is het minimumpensioen gestegen tot 1.637 euro bruto vandaag. Vanaf 1 januari 2024 zal het minimumpensioen 1772 euro bruto bedragen. 

 

Het minimumpensioen zal deze legislatuur dus met 37% zijn gestegen.

 

De inspanning rond het minimumpensioen (waarbij nog steeds een verdere verhoging van het minimumpensioen met bijna 2% is voorzien op 1 januari 2024) zorgt voor dat het pakket pensioenmaatregelen dat juli werd beslist budgetneutraal zijn.

 

We komen van ver: bij de start van de legislatuur, moest een gepensioneerde het doen met 1.292 euro.

 

Multinationals gaan 634 miljoen extra bijdragen

 

“De tijd dat multinationals via allerlei fiscale constructies en belastingparadijzen ontsnappen aan een eerlijke bijdrage, is voorbij”, stelt Pierre-Yves Dermagne.

 

“Dat is historisch. Het gaat om 1.785 bedrijven, en de totale opbrengst wordt geraamd op 634 miljoen euro nieuwe inkomsten”, legt de vicepremier uit. 

Er wordt een minimumbelasting ingevoerd voor multinationale bedrijven waarvan de omzet tegen eind 2023 meer dan 750 miljoen euro bedraagt. Hun winsten zullen worden belast tegen 15%, ongeacht waar hun inkomsten worden gegenereerd.

“We gaan bovendien verder dan onze internationale verplichtingen: we zullen niet alleen bedrijven met hoofdzetel in België belasten, maar ook Belgische filialen van buitenlandse multinationals”, vervolgt Pierre-Yves Dermagne.

 

Eerlijkere uitkeringen blijft voor Vivaldi een belangrijk streven

 

Net als het minimumpensioen, stijgen ook de laagste uitkeringen sterk.

 

In twee en een half jaar Vivaldi zijn de uitkeringen bijna 3 keer (factor 2,82) meer gestegen dan tijdens de hele Zweedse regeerperiode. Gemiddeld gaat het om een stijging van 27% of 282 euro voor de laagste werkloosheidsuitkeringen, het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).  

 

De uitkering voor personen met een handicap is sinds het begin van de legislatuur gestegen van 959 euro tot 1.214 euro vandaag.

 

Daar komt op 1 januari 2024 74 euro bij, wat resulteert in 1321 euro op het einde van de regeerperiode. Vivaldi zorgt dus voor maar liefst +38% in totaal. 

 

“Mensen met een handicap, mensen die met een leefloon moeten rondkomen of werkzoekenden hebben voor sommige partijen geen recht op een waardig bestaan”, stelt minister van Pensioenen Karine Lalieux.

 

Deze legislatuur hebben de socialisten ervoor gezorgd dat de uitkeringen voor de meest kwetsbare burgers de armoedegrens meer benaderen.

 

“Dit is een belangrijke strijd die zullen blijven voeren. We hebben tijdens deze legislatuur groot stuk van de weg afgelegd, maar ons doel blijft om alle sociale uitkeringen minstens op te trekken tot de armoedegrens”, vult Pierre-Yves Dermagne aan.

 

“Ik wil erop wijzen dat onder Vivaldi ook het minimumloon voor het eerst in 13 jaar stijgt. Op 1 januari 2022 kwam er 80 euro bij, in 2024 en 2026 staat een verdere stijging gepland”, brengt de minister van Werk en Economie in herinnering.  

 

Vivaldi biedt de sociale administraties ademruimte

 

Onze sociale zekerheid is een van de meest efficiënte en moderne ter wereld. De instellingen van de Sociale Zekerheid bieden burgers de best mogelijke sociale bescherming op het nu gaat om pensioenen, werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, …

Ondanks hun belangrijke rol hebben de instellingen te lijden onder een schrijnend gebrek aan werkingsmiddelen. In die mate dat de IT-infrastructuur (essentieel voor de coördinatie en de uitwisseling van gegevens) eronder lijdt. 

Er wordt 17 miljoen euro uitgetrokken om de inflatie te compenseren en maatregelen te stutten die ondergefinancierd waren.