Persbericht

Regering gaat vol inzetten op de inclusie van personen met een handicap

Persoon met een handicap in haar vriendengroep

Minister Karine Lalieux, die bevoegd is voor Personen met een handicap, heeft aan de regering voorgesteld binnen welk kader en volgens welke methode zij de (inter)federale handicapstrategie 2021-2030 en het nieuwe federale handicapactieplan 2021-2024 zal uitwerken. “Een inclusieve samenleving heeft alleen maar voordelen, voor iedereen. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen”, roept de minister op.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de visie die Karine Lalieux verdedigde. Haar opdracht luidt nu om de strategie en het federale actieplan verder uit te werken samen met alle betrokken partijen: de ministers en staatssecretarissen, de federale overheidsdiensten, de deelstaten, de organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en Unia.

Er zal worden nagedacht over concrete acties die tot doel hebben alle obstakels die personen met een handicap vandaag verhinderen om een volwaardig en zelfstandig leven te leiden een voor een weg te nemen.

De inclusie van personen met een handicap is immers een gedeelde verantwoordelijkheid, en niet alleen een zaak van deze mensen zelf. “We moeten dringend de redenering omdraaien en onze aanpak grondig herzien. Het zijn niet de personen met een handicap die zich moeten aanpassen aan de maatschappij. Zij zijn niet degenen die zich moeten inspannen en de enorme obstakels moeten zien te overwinnen. Nee, het is de samenleving die moet veranderen en voor de nodige aanpassingen moet zorgen om hun volwaardige inclusie te garanderen!”, benadrukt de minister.

Er zal gelijktijdig en gezamenlijk aan de twee teksten worden gewerkt. Beide teksten zouden in de zomer van dit jaar klaar moeten zijn:

ü  De (inter)federale handicapstrategie 2021-2030 zal de huidige context en uitdagingen voor België uiteenzetten en de doelstellingen op lange termijn vastleggen. Hierover zal worden overlegd met de gewesten en gemeenschappen.

ü  Het federaal handicapactieplan 2021-2024 zal de acties en concrete maatregelen opsommen die de federale overheid moet implementeren om de doelstellingen die in de strategie zijn bepaald te verwezenlijken.

Voor de uitwerking van de concrete maatregelen zullen 4 grote lijnen worden gevolgd:

  • Een solidair land: toegang tot de best mogelijke zorg zonder discriminatie op basis van handicap; verbetering van de levensstandaard en de sociale bescherming van personen met een handicap; enz.
  • Een welvarend land: gewaarborgd recht op werk voor personen met een handicap, met gelijke kansen en een gelijk loon voor gelijkwaardig werk; enz.
  • Een land zonder obstakels: garantie van het recht op deelname aan het culturele leven, ontspanning, vrije tijd en sport; het recht om te stemmen en verkozen te worden; sensibilisering; de toegang tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en communicatie, erkenning van de universele rechtsbekwaamheid, enz.
  • Een land van samenwerking en respect: systematische verzameling, analyse en verspreiding van betrouwbare gegevens en statistieken over handicap; bescherming tegen alle vormen van discriminatie; enz.

De minister zal overigens sterk aandringen op een geïntegreerde aanpak over de verschillende beleidsdomeinen heen, de zogenaamde “handistreaming”. Dat betekent dat alle beleidsmaatregelen op elk niveau altijd aandacht moeten hebben voor de rechten van personen met een handicap.

“De zaken zijn gelukkig aan het veranderen, maar België heeft nog een lange weg te gaan naar de doelen die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap”, merkt Karine Lalieux op. “De recente goedkeuring door het parlement van de verankering van de rechten van personen met een handicap in onze grondwet moet het keerpunt zijn voor een echt inclusiebeleid. Opdat een handicap in de toekomst niet meer gepaard zou gaan met onrechtvaardigheid en discriminatie.”

Conceptnota (inter)federale strategie en federaal actieplan handicap:

vf1.210319Conceptnota strategie en federaal actieplan handicap.pdf