Persbericht

Karine Lalieux stelt Belgische vooruitgang rond personen met een handicap voor aan de VN

Karine @ VN
Afgelopen dinsdag stelde minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, de meest recente voortgang voor rond het beleid voor personen met een handicap. Dat deed ze op het VN-hoofdkwartier in New York, waar de 15e zitting van de Conference of State Parties (COSP) in kader van het Verdrag van de Rechten voor Personen met een Handicap plaatsvond.
De minister benadrukte dat "niemand achterlaten veel meer is dan een slogan".
 
“Na de coronacrisis moeten we werken aan een betere wederopbouw. En daarvoor hebben we een duidelijk wettelijk kader nodig die in lijn ligt met de Conventie", verklaarde Karine Lalieux tijdens het debat.  Ze was  eveneens verheugd over de opname van het recht op inclusie van personen met een handicap in de Belgische Grondwet. “Het staat nu in de Grondwet dat de samenleving zich moet aanpassen aan een persoon met een handicap. En dus niet andersom.” 
 
Een federaal actieplan en versterkt interfederaal overleg
De toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was een gelegenheid om de voortgang en initiatieven toe te lichten die de afgelopen jaren werden geïmplementeerd om de inclusie bij mensen met een handicap te versterken.
 
Zo lanceerde de federale regering al eerder een nieuw Federaal Actieplan Handicap in 2021.
 
“Rechten moet in de praktijk worden gebracht. Handistreaming is daarin van belang. Met dit actieplan is de regering verplicht om via 145 maatregelen tegemoet te komen aan de concrete noden van personen met een handicap. Dit plan is ook ontwikkeld met en de uitvoering ervan zal worden beoordeeld door de Adviesraad voor personen met een handicap. Het is dan ook een plan dat voor hen en vooral door hen is opgesteld”, aldus de minister.
 
Karine Lalieux bracht ook de inrichting van een Interministeriële Conferentie hierover aan. Dit versterkt de samenwerking tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten.
 
“Voor een federaal land is dit soort overleg essentieel en beantwoordt het aan een duidelijke vraag van het maatschappelijk middenveld. Onder het motto ‘niets over ons zonder ons’ zijn er ook op regionaal niveau nieuwe adviesraden voor mensen met een beperking in het leven geroepen.”
 
Tot slot bevestigde de minister, naast een aanzienlijke verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de wens om in ons land de administratieve en financiële belemmeringen voor deelname aan de arbeidsmarkt weg te nemen.
 
Het vierde rapport over België staat gepland voor 2023
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap werd op 13 december 2006 aangenomen en in juli 2009 door België geratificeerd.
 
Overeenkomstig zijn verplichtingen zal België - naar alle waarschijnlijkheid in 2023 - zijn vierde rapport indienen met genomen maatregelen van de autoriteiten die ervoor moeten zorgen dat de beoogde doelstellingen van dit verdrag worden gegarandeerd.