Persbericht

De federale regering legt de basis voor de verplichte goedkeuring van een Federaal Actieplan Handicap.

Op voorstel van de Minister voor Personen met een handicap, Karine Lalieux, keurde de Ministerraad vrijdag een wetsontwerp goed dat de uitrol van een Federaal Actieplan voor Personen met een handicap, binnen de 12 maanden na de installatie van een nieuwe regering, verplicht.

"Deze stap is een zeer sterk signaal van inclusie voor alle mensen met een handicap. Deze legislatuur heeft het paradigma veranderd door van het beleid voor personen met een handicap een volwaardige bevoegdheid te maken. Vandaag maken we de weg vrij om van dit beleid een prioriteit te maken, en bovendien een wettelijke verplichting voor alle toekomstige regeringen", benadrukt minister Lalieux.

Het wetsontwerp bepaalt dat, naar het voorbeeld van het werk dat de minister sinds 2020 verricht, alle ministers en staatssecretarissen rechtstreeks betrokken zullen worden bij de opstelling van toekomstige federale actieplannen voor personen met een handicap, en dat ze de maatregelen zullen identificeren die ze in elk van hun bevoegdheidsdomeinen dienen te implementeren.

Het maatschappelijk middenveld en de actoren uit de sector voor personen met een handicap zullen bij elke fase worden betrokken, van de creatie van het plan tot de evaluatie ervan en de regelmatige rapportering aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Door de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheidsniveaus, zullen ook de gefedereerde entiteiten worden geraadpleegd.

"Het principe van 'Niets over ons zonder ons', dat de kern vormt van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, zal daarom eindelijk de standaard worden voor elk federaal beleid voor personen met een handicap,” voegt de minister eraan toe.

Ter herinnering: de federale regering heeft haar Federaal Actieplan  Handicap 2021-2024 goedgekeurd aan het begin van de legislatuur, na nauw overleg met alle ministers/staatssecretarissen en de sector voor personen met een handicap.

Volgens voorlopige cijfers zijn 72% van de 145 maatregelen van het Actieplan nu volledig of gedeeltelijk geïmplementeerd, of zal dit gebeuren tegen juni 2024.

Naast dit Federaal Actieplan werd, op initiatief van Karine Lalieux, een interfederale strategie handicap 2021-2030 opgesteld met alle regionale overheden. Deze werd goedgekeurd in mei 2023.