Persbericht

Lalieux en De Sutter brengen Federaal Netwerk Handicap in stelling voor federaal actieplan.

Persoon in een rolstoel

Minister bevoegd voor personen met een handicap Karine Lalieux (PS) en minister voor Ambtenarenzaken Petra de Sutter (Groen) verzamelden donderdag voor het eerst voor een zitting van het Federaal Netwerk Handicap. Ze presenteerden de doelstellingen van het federaal actieplan voor personen met een handicap. Het netwerk is verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en de opvolging.

Het Federaal Netwerk Handicap brengt de verschillende strategische actoren samen binnen de kabinetten van de federale regering, de administraties en overheidsbedrijven. Vertegenwoordigers van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, Unia, het Netwerk Federale Diversiteit, de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de UNCRPD-coördinatie waren uitgenodigd voor de bijeenkomst.

"Het succes van het toekomstige federale actieplan voor personen met een handicap 2021-2024 zal komen door de brede mobilisatie van het volledige Federale Netwerk Handicap. Het zal zijn inclusiedoelstellingen enkel bereiken als iedereen zijn volle energie en expertise in de weegschaal legt. Dit is de reden waarom het netwerk kan rekenen op de broodnodige steun en expertise van organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen en van Unia die concrete maatregelen zal omschrijven." stelt Karine Lalieux. “Het doel is om dit plan te stevig te verankeren, nagaan wat nodig is en te werken vanuit de expertise in het veld.​”

Voor beide ministers moet de federale overheid een voorbeeldfunctie hebben op het vlak van inclusie van personen met een handicap. Om dit te bereiken, roepen ze alle medewerkers om werk te maken van maatregelen die bijdragen  tot een daadkrachtige inclusieve samenleving. Op alle niveaus en via alle competenties.

“We moeten gaan naar een inclusief en toegankelijk personeelsbeleid binnen onze overheidsdiensten. De samenleving moet worden weerspiegeld in de diversiteit van het federale personeel op alle niveaus. De inspanningen moeten worden opgedreven om het aandeel personeel met handicap in de federale administratie dichter bij de doelstelling van 3% te krijgen. Zo moeten bijvoorbeeld werkplekken adequaat worden aangepast. We namen eerder al maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van telewerken, dat wijdverbreid is geworden. Dit is een essentieel punt. Ook het sensibiliseren van hoge ambtenaren, het onderzoeken van flexibelere arbeidsvormen en het verbeteren van de rapportering zullen belangrijke elementen zijn. Dit federale actieplan voor personen met een handicap is daarom erg belangrijk.”, specificeert minister De Sutter

Ter herinnering: de ministerraad vertrouwde minister Lalieux de taak toe om, samen met de regio’s en gemeenschappen, een Interfederale strategie inzake handicap (2021-2030) te ontwikkelen, als een nieuw Federaal actieplan voor personen met een handicap (2021-2024). Dit actieplan bevat oude en nieuwe maatregelen die ervoor zorgen dat de doelstellingen van de interfederale strategie worden bereikt.

De opmaak van de federale strategie en het actieplan worden in de zomer van 2021 afgerond.