Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

  • u surft op de pagina’s van deze website. Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
  • u contact met ons opneemt

U bent beschermd  op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1) Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

Het koninklijk besluit tot oprichting (15 mei 2001) van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voorziet in de opdrachten van de algemene directie Externe Communicatie:

  • de oprichting van een kenniscel
  • de oprichting van een dienstencentrum voor communicatie
  • de organisatie, de uitbouw en de coördinatie van departementsoverschrijdende communicatie en informatie naar en met de burger, de media en de beleidsverantwoordelijken.

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad van 1 september 2001) schrijft eveneens de taken van de algemene directie voor op het vlak van conceptie- en realisatie van het informatiebeleid van de federale overheid:

  1. het aanwenden van alle voorlichtingstechnieken om de burger voor te li