Persbericht

Strijd tegen de digitale kloof- 40 OCMW projecten weerhouden na eerste projectoproep « e-inclusion for Belgium »

Persoon achter een computer
De Minister van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Karine Lalieux, kondigde donderdag de 40 weerhouden laureaten aan die ingingen op de projectoproep “e-inclusion for Belgium” van de POD maatschappelijke integratie. Er is in totaal 6 miljoen euro voorzien om de OCMW projecten van start te laten gaan.

Ter herinnering, de federale regering besloot om een deel van de middelen uit het Europees plan voor herstel en veerkracht vrij te maken voor de strijd tegen de digitale kloof via het project ‘e-inclusion for Belgium’. In dit kader werd een budget van 26 miljoen euro voorzien om projecten uit te rollen over het gehele land. Om de middelen en de inzet efficiënt te beheren creëerde de POD maatschappelijke integratie het Laboratorium voor Digitale Inclusie (Digilab).

Karine Lalieux: “We leven in een wereld die steeds meer digitaal verloopt. Voor verschillende diensten heb je digitale vaardigheden nodig: voor de aanvraag en toegang tot sociale rechten, voor het raadplegen van je medisch dossier, voor elektronische betalingen en voor online aankopen. Je kan er simpelweg niet omheen. Voor heel wat mensen maakt dit het dagelijkse leven gemakkelijker maar er dreigen hierdoor ook mensen uit de boot te vallen. Niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf. Om het risico op ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan, moeten de projecte“e-inclusion for Belgium” ervoor zorgen dat iedereen aan boord blijft”.

Volgens de barometer digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting bevonden 46% van de mensen tussen de leeftijd van 16 en 74 jaar zich in 2021 in een digitaal kwetsbare positie. Tien procent van de Belgische bevolking beschikt thuis niet over een internetverbinding. “Gezien deze bevindingen zou het onvoorstelbaar zijn dat we hier geen rekening mee houden in ons beleid voor een betere maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. Het gaat hier om toegang tot essentiële rechten”.

75 OCMW’s zetten zich in tegen digitale uitsluiting

Na de eerste projectoproep werden er meer dan 77 projectvoorstellen ingediend. 40 onder hen, gedragen door een totaal van 75 OCMW’s (alleen, of in samenwerking), en verspreid over de drie regio’s van het land, werden weerhouden en zullen nog voor het einde van dit jaar met hun project van start gaan.

De laureaten beantwoorden aan de verwachtingen van de POD maatschappelijke integratie en de federale overheid. Ze zorgen ervoor dat de digitale vaardigheden van mensen die het meest risico lopen om uit de boot te vallen toch kunnen ontwikkeld worden. Het gaat dan om mensen in armoedesituaties, mensen met een handicap, vrouwen, jongeren en oudere personen. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de vorming van maatschappelijk werkers zodat ze voldoende antwoord kunnen bieden op de vragen van mensen die moeilijkheden ondervinden in deze digitale wereld.

De opvolging en de begeleiding van de projecten zal gebeuren door het Digilab dat hierin ondersteund wordt door een universitair consortium (VUB, UGent, UCL, ULiège + Levuur). 

Ook in 2023 en 2024 worden projectoproepen gelanceerd

Dankzij de Europese middelen kunnen er ook in 2023 en 2024 nieuwe projectoproepen gelanceerd worden. Die zullen zich opnieuw richten op de OCMW’s maar eveneens op andere sociale actoren.

Karine Lalieux: “Het succes van de eerste projectoproep toont de noodzaak om snel te handelen. De OCMW’s en organisaties die dagelijks op het terrein staan kennen de noden van de inwoners waarmee ze dagelijks in contact staan. De federale regering engageert zich, samen met hen, voor een meer inclusieve samenleving.”