Persbericht

Federaal actieplan handicap – Tussentijdse resultaten zijn zeer positief.

Beelden van mensen met een handicap

Tijdens een conferentie, georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid en in aanwezigheid van het middenveld, lanceerde Karine Lalieux, Minister bevoegd voor personen met een handicap, de eerste resultaten van de tussentijdse evaluatie van het federaal actieplan handicap 2021-2024.

Karine Lalieux: “Met een realisatiegraad van 43% na anderhalf jaar is het plan nu al succesvol! De resultaten moedigen ons aan om het werk verder te zetten en onze inspanningen te versterken. Deze federale bestuursperiode is absoluut een keerpunt. Het beleid voor personen met een handicap is geen kanttekening in de marge maar wel een sterk engagement om te werken aan een volledig inclusieve samenleving.

Het federaal actieplan handicap werd door de Ministerraad goedgekeurd op 16 juli 2021. Het bevat 145 concrete maatregelen die werden opgesteld door de voltallige regering en de betrokken middenveldorganisaties voor personen met een handicap. “Het plan stelt iedereen die rond de tafel zit voor zijn verantwoordelijkheid. Elke Minister moet binnen zijn bevoegdheidskader verschillende acties uitvoeren. Iedereen zit dus mee in het bad.”

Het verzamelen van de resultaten over de bevoegdheidsdomeinen heen was een titanenwerk en laat toe om een precieze stand van zaken op te maken over de gerealiseerde vooruitgang van de acties sinds de start van het federaal actieplan handicap.

Bijna de helft van de maatregelen zijn gerealiseerd of in uitvoering.

De tussentijdse evaluatie van het federaal actieplan handicap werd dinsdag voorgesteld tijdens een conferentie die de bevoegde administraties, de federale kabinetten en talrijke vertegenwoordigers uit het middenveld voor personen met een handicap samenbracht. “Dit is een unieke conferentie voor ons land. Ze garandeert het verderzetten van de dialoog tussen de administraties, de politiek en het middenveld. Het welslagen van het federaal actieplan hangt hier sterk mee samen” onderstreept de Minister.

Amper anderhalf jaar na de lancering van het plan werden al 48 maatregelen volledig en 14 maatregelen deels gerealiseerd. Dit komt neer op een uitvoeringsgraad van 43% van de 145 bepaalde doelstellingen uit het actieplan. Als we kijken naar de 61 maatregelen die voor het einde van 2022 dienden gerealiseerd te worden, dan behalen we zelfs een realisatiegraad van meer dan 80%.

“Het gaat onder meer om de afschaffing van ‘de prijs van de liefde’, de vermindering van de prijs voor arbeid, de herwaardering van de uitkeringen en de verlaging van de leeftijd om recht te hebben op een toelage” verduidelijkt de Minister.

De andere maatregelen in uitvoering gaan over de toegang voor personen met een handicap tot het zelfstandigenstatuut, het eindelijk volledig toegankelijk maken van de overheidsantennes voor personen met een handicap en de cumul van een inkomens vervangende tegemoetkoming met een beroepsinkomen.

“Alle gerealiseerde of in uitvoering zijnde acties hebben een positieve impact op het leven van personen met een handicap. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: een grotere autonomie en een hogere inclusie. Sinds 2021 heeft de regering hierin al zeer concrete en effectieve vooruitgang geboekt.”

Bovendien worden het middenveld en personen met een handicap direct betrokken bij de uitvoering van 2/3 van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen. De roep van het middenveld “niets over ons, zonder ons’ wordt hier absoluut gerespecteerd.

Inclusie als sleutelwoord voor een participatief beleid.

De conferentie over het federaal actieplan handicap liet niet enkel toe om een tussentijdse balans op te maken maar ook om het beleid verder te ontwikkelen in samenspraak met de betrokken actoren uit het middenveld, de administraties en de politiek.

Via drie georganiseerde workshops werd er verder gewerkt aan de uitdagingen voor de komende twee jaar. Concreet gaat het om het verbeteren van de tewerkstelling voor personen met een handicap, het toegankelijker maken van de publieke diensten en het verhogen van de betrokkenheid van personen met een handicap in het bepalen van het beleid.

De resultaten van deze uitwisseling en besproken voorstellen worden mee opgenomen in het tussentijds rapport dat eind dit jaar door Minister Karine Lalieux aan de Ministerraad zal worden voorgesteld.

Het rapport, dat het resultaat is van een intense samenwerking met het middenveld en verschillende beleidsactoren, zal ons verder op weg zetten om het actieplan voor de periode 2023-2024 te realiseren.